Cơ quan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

1. VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

2. VP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH